OLYMPIC 30th – 2012
Từ 28/07 đến 06 tháng 8 năm 2012 28 JUL – 06 AUG 2012
Số lượng QG và lượt VĐV đạt chuẩn ở từng nội dung thi
TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG MEDAL
TIẾNG VIỆT NAM ENGLISH
SÚNG NGẮN PISTOLS
Súng ngắn hơi nam 10m Air pistol Men
Súng ngắn hơi nữ 10m Air pistol Women
Súng ngắn bắn nhanh nam 25m Rapid fire pistol Men
Súng ngắn thể thao nữ 25m Sport pistol Women
Súng ngắn bắn chậm nam 50m Free pistol Men
SÚNG TRƯỜNG RIFLE
Súng trường hơi nam 10m Air Rifle Men
Súng trường hơi nữ 10m Air Rifle Women
Súng trường nằm nam 50m Rifle prone Men
Súng trường 3×40 nam 50m rifle 3 positions Men
Súng trường 3×20 nữ 50m rifle 3 positions Women
ĐĨA BAY SHOTGUN
Trap nam Trap Men
Trap nữ Trap Women
Double Trap nam Double Trap Men
Skeet nam Skeet Women
Skeet nữ Skeet Women