NỘI DUNG THI ĐẤU SỐ LƯỢNG
NAM Súng ngắn tự chọn 60v 19
Súng ngắn bắn nhanh 17
Súng ngắn hơi 60v 29
Súng trường 60v nằm 24
Súng trường hơi 60v 30
Súng trường 3×40 22
Trap 33
Double Trap 21
Skeet 36
NỮ Súng ngắn thể thao 24
Súng ngắn hơi 40v 33
Súng trường hơi 40v 39
Súng trường 3×20 25
Trap 21
Skeet 17
TỔNG SỐ VẬN ĐỘNG VIÊN 390
QUỐC GIA 108
NỘI DUNG THI ĐẤU 15