Từ 14/05 đến 20/05/2012

TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA
SÚNG NGẮN NAM NỮ
Súng ngắn hơi 60v Súng ngắn thể thao
Súng ngắn bắn nhanh Súng ngắn hơi 40v
Súng ngắn bắn chậm 60v (Loại)
Súng ngắn bắn chậm 60v (Loại)
Súng ngắn bắn chậm 60v
SÚNG TRƯỜNG NAM NỮ
Súng trường hơi 60v Súng trường hơi 40v
Súng trường nằm 60v (Loại) Súng trường 3×20 (Loại)
Súng trường nằm 60v (Loại) Súng trường 3×20 (Loại)
Súng trường nằm 60v Súng trường 3×20
Súng trường 3×40 (Loại)
Súng trường 3×40 (Loại)
Súng trường 3×40