TỔNG HỢP HUY CHƯƠNG
SÚNG NGẮN NAM NỮ
Súng ngắn hơi 60v Súng ngắn hơi 40v
Súng ngắn bắn chậm 60v (Loại) Súng ngắn thể thao
Súng ngắn bắn chậm 60v (Loại)
Súng ngắn bắn chậm 60v
Súng ngắn bắn nhanh
SÚNG TRƯỜNG NAM
Súng trường hơi 60v Súng trường hơi 40v
Súng trường nằm 60v (Loại) Súng trường 3×20 (Loại)
Súng trường nằm 60v (Loại) Súng trường 3×20 (Loại)
Súng trường nằm 60v Súng trường 3×20
Súng trường 3×40 (Loại)
Súng trường 3×40 (Loại)
Súng trường 3×40
ĐĨA BAY NAM
Trap Trap
Double Trap Skeet
Skeet