Trần Oanh 1942 – 1985 1942 – 1985
Phùng Lê Huyên – 08/03/1983 08/03/1983
Nguyễn Thành Đạt – 19/10/1984 19/10/1984