TIÊU CHUẨN PHONG CẤP THANH THIẾU NIÊN TỪ 2019
VẬN ĐỘNG VIÊN MÔN BẮN SÚNG
 
  TT NỘI DUNG   KIỆN TƯỜNG   DBKT   CẤP I 
NAM
1 Súng ngắn hơi nam  565  560  550
2 Súng trường hơi phổ thông nam – 16t  370  360  350
3 Súng trường hơi nam – 16t  570  560  555
4 Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam  545  535  525
5 Súng trường hơi di động hỗn hợp nam  360  350  335
6 Súng ngắn hơi nam
7 Súng trường hơi phổ thông nam – 18t  550  540  530
8 Súng trường hơi nam – 18t  575  570  560
9 Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam
10 Súng trường hơi di động hỗn hợp nam
NỮ
1 Súng ngắn hơi nữ  565  555  540
2 Súng trường hơi phổ thông nữ - 16t  360  350  340
3 Súng trường hơi nữ - 16t  570  560  555
4 Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ  540  530  520
5 Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ  350  340  325
6 Súng ngắn hơi nữ
7 Súng trường hơi phổ thông nữ - 18t  540  530  520
8 Súng trường hơi nữ - 18t  575  570  560
9 Súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ
10 Súng trường hơi di động hỗn hợp nữ