Cập nhật 20.08.2019

  ĐIỂM  ĐƠN VỊ TÊN GIẢI ĐỊA ĐIỂM THỜI GIAN
10m Súng trường hơi nữ
Tiêu chuẩn 617,3 Iwaki Ai  TP HCM SEASA 24.10.2018
415,6 Iwaki Ai  TP HCM VĐ trẻ Châu Á 09.12.2017
411,2 Nguyễn Huyền Trang  TP HCM VĐ trẻ DNA  05.11.2016
394 Nguyễn Thị Ngân  Vĩnh Phúc VĐ trẻ QG 2016
393 Nguyễn Thị Ngân  Vĩnh Phúc Cúp TG – Đức 2014
392 Nguyễn Phương Thảo  Quân đội VĐ trẻ QG 2010
Chung kết 493.1 Nguyễn Phương Thảo  Quân đội VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 1.825,0  Đội tuyển VĐ trẻ DNA  INA 20.08.2019
1.823,9  Quân đội VĐ trẻ QG 04.07.2019
1.809,1  Quân đội VĐ trẻ QG 21.07.2018
1.224,2  Đội tuyển VĐ trẻ DNA  05.11.2016
1.167  Vĩnh Phúc VĐ trẻ QG 17.08.2016
1.161  Quân đội VĐ trẻ QG 2010
50m Súng trường nằm nữ
Tiêu chuẩn 598,9 Trần Thị Minh Trang  Quảng Ninh VĐ trẻ DNA  03.11.2016
585 Tạ Trang Thư  Thanh Hóa VĐ trẻ QG 2011
584 Tạ Trang Thư  Thanh Hóa VĐ trẻ QG 2009
Đồng đội 1.779,9  Đội tuyển VĐ trẻ DNA  03.11.2016
1.740  Thanh Hóa VĐ trẻ QG 2011
1.732  Thanh Hóa VĐ trẻ QG 2009
50m Súng trường 3 tư thế nữ
Tiêu chuẩn 1.133 Nguyễn Phạm Hiền Khanh  Quân đội VĐ trẻ QG 08.07.2019
566 Lê Thu Hằng  Quân đội VĐ trẻ QG 2013
565 Dương Thị Mỹ Phượng  TP HCM VĐ trẻ QG 2011
561 Dương Thị Chúc  Hà Nội VĐ trẻ QG 2010
Chung kết 657.3 Dương Thị Chúc  Hà Nội VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 3.313  Quân đội VĐ trẻ QG 08.07.2019
1.675  Quân đội VĐ trẻ QG 2013
1.660  TP HCM VĐ trẻ QG 2010