Cập nhật 20.08.2019

ĐIỂM ĐƠN VỊ TÊN GIẢI Đ.ĐIỂM THỜI GIAN
10m Súng trường hơi nam
Tiêu chuẩn 612,3 Phí Việt Anh Quân đội VĐ trẻ DNA  07.11.2016
588 Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc VĐ trẻ QG 2013
583 Lương Chí Trung Quân đội VĐ trẻ QG 2010
Chung kết Lương Chí Trung Quân đội VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 1.824,9 Đội tuyển VĐ trẻ DNA  07.11.2016
1.726 Hải Dương VĐ trẻ QG 2011
1.723 Quân đội VĐ trẻ QG 2010
50m Súng trường nằm nam
Tiêu chuẩn 601,2 Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc VĐ trẻ DNA  08.11.2016
588 Nguyễn Văn Quân Hải Dương VĐ trẻ QG 2011
586 Trương Quốc Hoàng Anh Hà Nội VĐ trẻ QG 2009
Chung kết 684.1 Trương Quốc Hoàng Anh Hà Nội VĐ trẻ QG 2009
Đồng đội 1.795 Đội tuyển VĐ trẻ DNA  08.11.2016
1.738 Hà Nội VĐ trẻ QG 2013
1.732 Hà Nội VĐ trẻ QG 2011
1.729 Thanh Hóa VĐ trẻ QG 2010
1.724 Hà Nội VĐ trẻ QG 2009
50m Súng trường 3×40
Tiêu chuẩn 1.146 Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc VĐ trẻ QG 2015
1.136 Phùng Việt Dũng Hà Nội VĐ trẻ QG 2014
1.135 Nguyễn Thành Nam Quân đội VĐ trẻ QG 2013
1.130 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội VĐ trẻ QG 2011
Chung kết 1.214,3 Đỗ Mạnh Định Thanh Hóa VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 3.360 Hà Nội VĐ trẻ QG 2011