Cập nhật

  ĐIỂM ĐƠN VỊ TÊN GIẢI Đ.ĐIỂM T.GIAN
10m Súng ngắn hơi nam
Tiêu chuẩn 572 Tiêu Công Đạt Hải Dương VĐ trẻ QG  31.07.2014
572 Ngô Quốc Hưng Hải Dương VĐ trẻ QG  31.07.2014
571 Vũ Tấn Dương Quân đội VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 1.699 Hải Dương VĐ trẻ QG  31.07.2014
1.683 Hải Dương VĐ trẻ QG 2013
1.676 Hà Nội VĐ trẻ QG 2012
1.671 Hải Dương VĐ trẻ QG 2012
1.659 TP HCM VĐ trẻ QG 2011
50m Súng ngắn bắn chậm nam
Tiêu chuẩn 538 Vũ Tấn Dương Quân đội VĐ trẻ QG 2010
Chung kết 623.9 Vũ Tấn Dương Quân đội VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 1.568 Hà Nội VĐ trẻ QG 2012
1.557 Hải Dương VĐ trẻ QG 2012
1.552 BCA VĐ trẻ QG 2012
1.546 BCA VĐ trẻ QG 2010
25m Súng ngắn bắn nhanh nam
Tiêu chuẩn 574 Bùi Hồng Phong TP HCM VĐ trẻ QG  29.07.2014
570 Phạm Anh Đạt Hà Nội VĐ trẻ QG 2010
Chung kết 765.7 Phạm Anh Đạt Hà Nội VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 1.661 TP HCM VĐ trẻ QG  29.07.2014
1.625 TP HCM VĐ trẻ QG 2012
1.557 TP HCM VĐ trẻ QG 2011
1.523 Hà Nội VĐ trẻ QG 2009
25m Súng ngắn tiêu chuẩn nam
Tiêu chuẩn 577 Phạm Anh Đạt Hà Nội VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 1.661 TP HCM VĐ trẻ QG  01.08.2014
1.647 TP HCM VĐ trẻ QG 2012
1.624 Hà Nội VĐ trẻ QG 2010
25m Súng ngắn thể thao nam
Tiêu chuẩn 581 Bùi Hồng Phong TP HCM VĐ trẻ QG  02.08.2014
580 Hoàng Minh Phụng BCA VĐ trẻ QG  02.08.2014
578 Phạm Anh Đạt Hà Nội VĐ trẻ QG 2010
Đồng đội 1.724 TP HCM VĐ trẻ QG  02.08.2014
1.692 TP HCM VĐ trẻ QG 2012
1.689 Hà Nội VĐ trẻ QG 2010
25m Súng ngắn Ổ quay nam
Tiêu chuẩn 581 Phan Xuân Chuyên TP HCM VĐ trẻ QG 2013
561 Phạm Anh Đạt Hà Nội VĐ trẻ QG 2011
Đồng đội 1.674 TP HCM VĐ trẻ QG 22.04.2015
1.137 TP HCM VĐ trẻ QG 2013