TIÊU CHUẨN PHONG CẤP TỪ 2019
VẬN ĐỘNG VIÊN MÔN BẮN SÚNG, BẮN ĐĨA BAY
 
  TT NỘI DUNG  KIỆN TƯỜNG  DBKT  CẤP I 
NAM
1 Súng ngắn hơi Nam 570 565 550
2 Súng ngắn tự chọn Nam 545 535 515
3 Súng ngắn bắn nhanh Nam 570 560 550
4 Súng ngắn tiêu chuẩn Nam 565 560 550
5 Súng ngắn thể thao Nam 575 565 555
6 Súng ngắn ổ quay Nam 575 560 550
7 Súng trường hơi Nam 608,0 603,0 595,0
8 Súng trường nằm Nam 586 580 570
9 Súng trường 3 tư thế 3×40 Nam 1.135 1.125 1.100
10 Súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam 555 545 535
11 Súng trường hơi di động hỗn hợp Nam 370 360 345
12 Đĩa bay Trap Nam 105 100 95
13 Đĩa bay Double Trap Nam 125 115 100
14 Đĩa bay Skeet Nam 105 100 95
NỮ
1 Súng ngắn hơi Nữ 565 555 540
2 Súng ngắn thể thao Nữ 575 565 550
3 Súng trường hơi Nữ 608,0 600,0 590,0
4 Súng trường nằm Nữ 586 580 570
5 Súng trường 3 tư thế 3×20 Nữ 1.125 1.115 1.110
6 Súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nữ 550 540 530
7 Súng trường hơi di động hỗn hợp Nữ 360 350 335
8 Đĩa bay Trap Nữ 60 55 50
9 Đĩa bay Dounle Trap Nữ 95 90 85
10 Đĩa bay Skeet Nữ 60 55 50